365 ngày xem BHD Star miễn phí khi mở thẻ tín dụng Standard Chartered

365 ngày xem BHD Star miễn phí khi mở thẻ tín dụng Standard Chartered https://old.tiendauroi.com/uploads/default/optimized/2X/0/0d4651f0e5923a4c5f87f779122f4880d499176b_2_1024x746.jpeg
none 3.0 0

Tặng thẻ xem phim BHD Star Movie 365 hoặc thẻ xem phim BHD Star Movie 180 khi mở thẻ tín dụng WorldMiles hoặc Platinum CashBack.


Từ ngày 01/07/2019 đến hết ngày 31/12/2019 (bao gồm cả 2 ngày), Khách hàng thông qua chương trình hợp tác giữa Ngân Hàng và hệ thống rạp xem phim BHD Star đăng ký mở mới thành công thẻ tín dụng Standard Chartered Platinum CashBack hoặc Standard Chartered WorldMiles sẽ nhận được quà tặng như sau:

:orange_heart: Đối với thẻ tín dụng WorldMiles:

  • Nhận mã quà tặng quy đổi thành thẻ xem phim BHD Star Movie 365 khi khách hàng mở thẻ tín dụng Standard Chartered WorldMiles chính thành công và chi tiêu tối thiểu 3 triệu đồng trong vòng 40 ngày kể từ ngày thẻ phát hành nhưng không trễ hơn ngày 29/02/2020.
  • Thẻ xem phim BHD Star Movie 365 cho phép chủ thẻ chính có thể sử dụng dịch vụ ưu đãi theo chính sách quy định dành cho thành viên BHD Movie 365 bao gồm xem phim không giới hạn trong vòng 365 ngày.

standard-chartered
:heart: Đối với thẻ tín dụng Platinum CashBack:

  • Nhận mã quà tặng quy đổi thành thẻ xem phim BHD Star Movie 180 khi khách hàng mở thẻ tín dụng Standard Chartered Platinum CashBack chính thành công và chi tiêu tối thiểu 3 triệu đồng trong vòng 40 ngày kể từ ngày thẻ phát hành nhưng không trễ hơn ngày 29/02/2020.
  • Thẻ xem phim BHD Star Movie 180 cho phép chủ thẻ chính có thể sử dụng dịch vụ ưu đãi theo chính sách quy định dành cho thành viên BHD Movie 180 bao gồm xem phim không giới hạn trong vòng 180 ngày.
    Xem chi tiết điều khoản áp dụng tại đây >>

Xem các ưu đãi BHD Star >>