Domino's Pizza tặng bánh Chocolate Lava đón Valentine

Domino's Pizza tặng bánh Chocolate Lava đón Valentine https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/4/4bcf930c938e374b2a04c9236392a32750cc685a.jpeg
none 3.0 1

Valentine này, Domino’s Pizza tặng 1 Chocolate Lata cho hóa đơn có pizza 9" hoặc 12" và mua kèm nước bất kì.

Thời gian áp dụng: 14 - 16/2/2020

Áp dụng tại:

Nguồn: Domino’s Pizza

Xem thêm: Starbucks mua 1 tặng 1 cho các món Green Tea mừng Valentine