Pozza Tea mua 1 tặng 1 đặt qua Loship

Pozza Tea mua 1 tặng 1 đặt qua Loship https://old.tiendauroi.com/uploads/default/original/2X/f/f4bc80d1ce0acb5ecd06fe12b0fbb8f1f961545c.jpeg
none 3.0 1

Khi đặt qua Loship, nhận ưu đãi mua 1 tặng 1 tại Pozza Tea Hà Nội
Các cơ sở Pozza Tea áp dụng tại đây.

Thời gian: từ 17.02 – 17.03.2020


Nguồn: Loship

Xem thêm: [Highlands Coffee] Mua 1 tặng 1 đối với Chanh Đá Viên, Chanh Dây Đá Viên và Tắc Đá Viên